តាមរយៈការស្វែងរក​គេហទំព័រនេះ អ្នក​អាចប្រើប្រាស់​ខូឃីស៍​ ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យអ្នកនូវការផ្សព្វផ្សាយ​ដែល​បម្រើ​ឲ្យ​ផលប្រយោជន៍​របស់អ្នក ដើម្បី​ធ្វើស្ថិតិ​​​ចរាចរណ៍​ទិន្នន័យ​ និង​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ទៅលើ​បណ្តាញសង្គម​។ ដើម្បីស្វែងយល់ពត៌មានបន្ថែម​ទៀត សូម​ចុចនៅ ទីនេះ​

មាន​ទំហំនិង​ទម្រង់សរសៃ​ច្រាស​ខុសៗ​គ្នា​ និង​ជួយអ្នកឲ្យ​សម្អាត​ធ្មេញ​យ៉ាង​មានប្រសិទ្ធភាព​ដើម្បីទទួលបានខ្យល់ដង្ហើម​ល្អ​។​